Connect with us
Pakote Ahi

Nasionál

Breaking News: Tuku 08:15 Ne’e, Xanana Hahú Servisu iha Palásiu Governu

Published

on

Hatutan.com, (03 Jullu 2023), Díli-Primeiru Ministru (PM), José Alexandre Kay Rala Xanana Gusmão, Segunda (03/07/2023), tuku 08:15 dadeer ne’e,  hahú hala’o servisu Estadu nian  iha Palásiu Governu.

Lee Mós : Diskursu Kompletu Prezidente Repúblika Iha Posse IX Governu

Xanana hahú hala’o servisu iha Palásiu Governu, Díli, Segunda (03/07/2023). Foto/Elio dos Santos da Costa

Prezensa Xanana Gusmão nian iha edifísiu órgaun ezekutivu nian ne’e ho karreta Estadu nian matrikula PM (Primeiru-Ministru) no hetan seguransa hosi korpu seguransa pesoál  (CSP) ne’ebé durante ne’e koloka bá Xanana.

Hanesan baibain no toman ida bá Xanana bainhira tuun hosi karreta dada uluk sigarru lolon ida no hi’it rasik nia pasta koor metan dia la’o ho kalma tama oda-matan boot Palásiu Governu  no hakat bá eskada liu bá Gabinete Primeiru-Ministru nian.

Advertisement

Jornalista sira ne’ebé halo hela gravasaun dokumentasaun imajen no video, la’o akompaña PM Xanana Gusmão to’o iha ninia sala servisu nian. To’o iha laran, Xanana loke janela ne’ebé iha no  dada kurtiña odamatan nian.

“To’o ona. To’o ona, fila ona,” PM Xanana Gusmão hateten bá jornalista sira atu hapara ona hasai filmajen no foto sira. 

Tuir observasaun Hatutan.com nian nota katak, molok Primeiru-Ministru Governu da-IX nian ne’e hakat bá servisu fatin, funsionáriu sira ne’ebé durante servisu iha edifísiu órgaun soberanu da-haat ne’e prepara tiha ona, no hein hela atu simu Xanana tanba foin atu hahú funsaun estadu nian, hanesan xefe ezekutiva bá mandatu 2023-2028.

Xanana hakat tama bá Palásiu Governu, Segunda (03/07/2023). Foto/Elio dos Santos da Costa

Iha Sábadu, 01 fulan-Jullu 2023, tuku 16:00 lorokraik Otl, Primeiru-Ministru eleitu, Xanana Gusmão, hamutuk ho nia membru Governu sira na’in-46, simu posse hosi Prezidente Repúblika (PR), José Ramos-Horta, iha Palásiu Prezidente Nicolau Lobato.

Palásiu Governu la’ós fatin ne’ebé foun bá Xanana, maibé, hahú kedan iha IV no V Governu Konstitusionál, Xanana servisu tiha ona iha fatin ne’e, no ho kualidade nu’udár xefe governu ka xefe ezekutivu, durante ninia governasaun sira iha tinan lubun bá kotuk.

Ohin, Kay Rala Xanana Gusmão asume hikas kna’ar ne’e, tanba konfiansa povu Timor-Leste nian. Tán ne’e, povu hein hela mudansa sira bá povu nia moris di’ak no nasaun nia progresu ho filozofia Governu da-IX nian, “Tempu bá Mudansa”.  

Advertisement

Jornalista: Rogério Pereira Cárceres

Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasionál

PR Husu Governu Muda Tabela Salariál no Halo Auditoria bá Servisu E.P ho I.P Sira

Published

on

Hatutan.com, (20 Juñu 2024), Díli- Prezidente Repúblika (PR), José Ramos-Horta, husu Governu halo alterasaun bá  tabela salariál lideransa sira iha Institutu Públiku (I.P) no Empreza Públiku (E.P) no halo mós auditoria  kompletu bá sira-nia servisu.

(more…)

Kontinua Le'e

Nasionál

Dezastre Naturál Hamate Ema Na’in-Rua no Estraga Uma 55

Published

on

Hatutan.com, (18 Juñu 2024), Díli—Durante semana ida, hahú hosi loron 10 to’o 17 fulan Juñu 2024 Autoridade Protesaun Civil (APC) rejista ema na’in-rua lakon-vida  no uma hamutuk 55 mak hetan estragus hosi dezastre naturál iha territóriu tomak.

(more…)

Kontinua Le'e

Nasionál

GUN Agradese Ramos-Horta Nia Advokasia bá Solusiona Konflitu Myanmar

Published

on

Hatutan.com, (18 Juñu 2024), Díli- Governu Unidade Nasionál (GUN) agradese Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta nia advokasia bá solusiona konflitu iha Myanmar.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending