Connect with us
Pakote Ahi

Ekonomia

š—§š—®š˜…š—® š—žš—暝—²xš—¶š—ŗš—²š—»š˜š˜‚ š—£š—œš—• š—§š—¶š—ŗš—¼š—æ-š—Ÿš—²š˜€š˜š—² šŸ®šŸ¬šŸ®šŸ­ Sš—®ā€™š—² š—Æš—® š—£š—¼š˜‡š—¶š˜š—¶š˜ƒš˜‚ šŸ­,šŸ±% š—µš˜‚š˜€š—¶ š—”š—²š—“š—®š˜š—¶š˜ƒš˜‚ šŸ“,šŸ²

Published

on

Hatutan.com, (28 Marsu 2022), Diliā€“Mš—®š˜€š—øš—² š—¶š—µš—® š˜š—¶š—»š—®š—» šŸ®šŸ¬šŸ®šŸ­ š—§š—¶š—ŗš—¼š—æ-š—Ÿš—²š˜€š˜š—² š—®š—½š—¹š—¶š—øš—® š—暝—²š˜€š˜š—暝—¶š˜€š—®š˜‚š—» š—¼š—¶š—¼š—¶š—» (š—˜š˜€š˜š—®š—±š˜‚ š—˜š—ŗš—²š—暝—·š—²Ģš—»š˜€š—¶š—®, š—¦š—²š—暝—øš—® š—¦š—®š—»š—¶š˜š—®Ģš—暝—¶š—® š—»š—¼ š—žš—¼š—»š—³š—¶š—»š—®š—ŗš—²š—»š˜š˜‚ š—¢š—Æš—暝—¶š—“š—®š˜š—¼Ģš—暝—¶š˜‚) š—»š—²ā€™š—²š—Æš—²Ģ š—¹š—¶š—ŗš—¶š˜š—® š˜€š—¶š—暝—øš˜‚š—¹š—®š˜€š—®š˜‚š—» š—²š—ŗš—® š—»š—¼ š˜€š—®š˜€š—®Ģš—» š˜€š—¶š—暝—®, š—øš—®š˜‚š˜‡š—® š—µš˜‚š˜€š—¶ š—½š—®š—»š—±š—²š—ŗš—¶š—® š—–š—¼š˜ƒš—¶š—±-šŸ­šŸµ š—»š—¼ š—œš—»š˜‚š—»š—±š—®š˜€š—®š˜‚š—», maibĆ© taxa kreximentu Produtu Internu Brutu (PIB) Timor-Leste 2021 (versaun preliminĆ”r) š˜€š—®ā€™š—² š—Æš—® š—£š—¼š˜‡š—¶š˜š—¶š˜ƒš˜‚ (+šŸ­,šŸ±%) š—µš˜‚š˜€š—¶ š—”š—²š—“š—®š˜š—¶š˜ƒš˜‚ (-šŸ“,šŸ²%) š—¶š—µš—® šŸ®šŸ¬šŸ®šŸ¬.

Ministru Finansa, Rui Gomes, hasoru malu ho Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, Segunda (28/03/202). Foto/Media MF

Ministru Finansa, Rui Gomes, Segunda (28/03/202), informa ba Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, katak Ā Ā dadus husi Diresaun JerĆ”l EstatĆ­stika, MinistĆ©riu Finansas, taxa kreximentu PIB saā€™e tanbĆ” kontribui husi konsumu finĆ”l setĆ³r privadu no pĆŗbliku neā€™ebĆ© iha aumentu moderadu iha tinan 2021.

Tuir informasaun neā€™ebĆ© Hatutan.com sita husi konta Facebook Ā ofisial Ministru Finansas, VIII Governu Konstitusional, Rui Augusto Gomes, katak PIB 2021 (versaun finĆ”l) sei pĆŗblika iha fulan-Setembru 2022. Versaun finĆ”l neā€™e mak sei ezatu ka loos liu tanba sei inklui dadus sira hotu, liuliu husi Produsaun nian (Peskiza Atividade EmprezariĆ”l). Ida-neā€™e signifika katak taxa kreximentu PIB tinan 2021 (versaun finĆ”l) bele iha diferensa husi versaun preliminĆ”r neā€™e.

PIB 2021 versaun preliminĆ”r neā€™e, bazeia ba informasaun ikus neā€™ebĆ© disponivel kona-ba indikadĆ³r petrolĆ­feru no laā€™Ć³s-petrolĆ­feru hodi fornese informasaun atuĆ”l kona-ba Timor-Leste ninia kreximentu ekonĆ³miku. Ba versaun preliminĆ”r, indikadĆ³r ida neā€™ebĆ© diā€™ak liu ba PIB petrolĆ­feru mai husi parte Produsaun no parte Despeza ba indikadĆ³r PIB laā€™Ć³s-petrolĆ­feru.

š—§š˜‚š—¶š—æ-š—ŗš—®š—¶ š—»š—²ā€™š—² š˜š—²š—»š—±š—²Ģš—»š˜€š—¶š—® š—£š—¼š˜‡š—¶š˜š—¶š˜ƒš˜‚ š—Æš—®š—¹š˜‚š—» š—µš˜‚š˜€š—¶ š—øš—¼š—ŗš—½š—¼š—»š—²š—»š˜š—² š—£š—œš—•:

Advertisement
Monta Publisidade

š—žš—¼š—»š˜€š˜‚š—ŗš˜‚ š—½š˜‚Ģš—Æš—¹š—¶š—øš˜‚ š˜€š—®ā€™š—² š—Æš—® šŸ²,šŸ®%, hetan kontribuisaun husi aumentu empregu no konsumu bens no servisu, tanba iha aumentu despeza ba fornesimentu materiĆ”l operasionĆ”l no servisu profisionĆ”l relasiona ho Covid-19.

š—žš—¼š—»š˜€š˜‚š—ŗš˜‚ š—½š—暝—¶š˜ƒš—®š—±š˜‚ š˜€š—®ā€™š—² š—Æš—® šŸ®,šŸ°%, kreximentu ida-neā€™e mantein em-termu per kapita. Bazeia ba apoiu sĆ³lidu husi Governu ba Uma-kain, liuhusi transferĆ©nsia sasĆ”n no subsĆ­diu no reativa atividade ekonĆ³miku Uma-kain nian.

š—˜š˜€š—½š—¼š—暝˜š—®š˜€š—®š˜‚š—» š—Æš—²š—»š˜€ š—»š—¼ š˜€š—²š—暝˜ƒš—¶š˜€š˜‚š˜€ š˜€š—®ā€™š—² š—Æš—® šŸ®šŸ²%, kontribui husi esportasaun kafĆ© neā€™ebĆ© mak saā€™e tanba volume produsaun kafĆ© neā€™ebĆ© saā€™e no stoke kafĆ© neā€™ebĆ© akumuladu iha tinan 2020.

š—œš—ŗš—½š—¼š—暝˜š—®š˜€š—®š˜‚š—» š—Æš—²š—»š˜€ š—»š—¼ š˜€š—²š—暝˜ƒš—¶š˜€š˜‚š˜€ š˜š˜‚š—» š—Æš—® šŸ­šŸ¬,šŸ±%. Importasaun servisu deā€™it mak tun ba -40,7%. Enkuantu, aumentu iha sasĆ”n konsumu neā€™ebĆ© importa husi rai-liā€™ur saā€™e ba 13% neā€™ebĆ© konsistente ho konsumu privadu neā€™ebĆ© saā€™e no mĆ³s ho expansaun fronteira internasionĆ”l ba nasaun prinsipĆ”l neā€™ebĆ© sai nudĆ”r parseiru komĆ©rsiu ba Timor-Leste.

Jornalista: Vito SalvadĆ³r

Advertisement
Monta Publisidade

Kontinua Le'e
Advertisement
Monta Publisidade
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomia

EUA Esforsu Apoia Dezenvolvimentu Portu DĆ­li Hodi Promove Turizmu

Published

on

Hatutan.com, (28 Marsu 2023), DĆ­liā€“ Enkarregadu NegĆ³siu Estadu Unidus Amerika (EUA), Tom Daley entrega planu transformasaun portu tuan DĆ­li bĆ” sentru ekonĆ³miku multi funsaun bĆ” Primeiru-Ministru (PM) Taur Matan Ruak. Planu foun Portu DĆ­li nian neā€™e sei utiliza kapitĆ”l hosi setor privadu atu revitaliza korredĆ³r urbanu iha portu antigu neā€™e atu bele kria reseita no oportunidade empregu bĆ” Timor-Leste.

(more…)

Kontinua Le'e

Ekonomia

Governu HahĆŗ Jornada Planeamentu GOP Tinan 2024

Published

on

Hatutan.com, (24 Marsu 2023), DĆ­liā€”Governu hahĆŗ ona sesaun Traballu Jornada Planeamentu hodi diskute, identifika no halo apresiasaun ba esbosu medidas prinsipais neā€™ebĆ© sei propoin ba Grandes OpƧƵes do Plano (GOP) ba tinan 2024.

(more…)

Kontinua Le'e

Ekonomia

Tane KonsumidĆ³r Deskobre Impaktu Hosi Aumentu Impostu Importasaun

Published

on

Hatutan.com, (24 Marsu 2023), DĆ­liā€”Tane KonsumidĆ³r deskobre katak, iha duni impaktu hosi aumentu impostu importasaun no introdusaun item seletivu bĆ” konsumu nian.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement Monta Publisidade

Trending