Connect with us
Pakote Ahi

Internasionál

Eis-PM Japaun Shinzo Abe Hetan Tiru

Published

on

Hatutan.com, (08 Jullu 2022), Díli-Eis-Primeiru Ministru Japaun,  Shinzo Abe, hetan tiru bainhira halo hela kampaña iha sidade Nara, Japaun Oeste, Sesta (08/07/2022). 

Eis-Primeiru Ministru Japaun,  Shinzo Abe.

Sita husi Ajénsia Notisioza AFP no mídia sira Japaun nian katak eis-PM Shinzo Abe hetan tiru husi ema deskoñesidu bainhira nia halo hela diskursu. Nune’e, evakua kedas ospitál hafoin monu bá rai.

Primeiru-Ministru husi tinan 2006 no kontinua hikas iha 2012 to’o 2020 ne’e nia situasaun saúde kritiku hafoin insidente ne’e.

Tuir reportajen Kyodo ho NHK nian katak  rona tiru dala-rua no posivel boot tiru husi kotuk ho kilat, no NHK rasik informa katak autoridade Polísia sira kaptura ona mane ida, maske seidauk iha informasaun kle’an kona-bá suspeitu ne’e.

“Shinzo Abe, evakua bá ospitál ho kondisaun ne’ebé kritiku tebes,” informasaun ne’e hato’o husi Primeiru-Ministru Japaun, Fumio Kishida, hafoin Shinzo Abe hetan tiru iha sidade Nara.

Advertisement

“Daudaun ne’e pesoál saúde sira  halo esforsu hela tuir sira-nia kbiit,” Fumio Kishida haktuir bá jornalista sira iha Tokyo.

“Ha’u espera no reza atu eis-PM Shinzo Abe bele rekupera nia saúde husi situasaun ida-ne’e,” nia hatutan hodi kondena aktu tiru hasoru nia amigu eis-PM Shinzo Abe no konsidera atake ne’e hanesan aktu selvajen no nia la tolera.

Eis-Primeiru Ministru Japaun, Shinzo Abe, hasoru malu ho militante no simpatizante sira molok insidente. Foto/REUTERS

Hafoin insidente ne’e,  Primeiru-Ministru Fumio Kishida,  fó kedas orientasaun bá ministru sira fila bá Tokyo no garante katak eleisaun bá membru Asembleia Japaun nian tenke hala’o tuir ajenda iha loron 10 fulan-Jullu ne’e.

“Eleisaun jerál la’o hela. Ida-ne’e mak fundamentasaun husi demokrasia, maibé insidente ne’e akontese,” Primeiru-Ministru Fumio Kishida hateten.

“Ida-ne’e selvajen no krime boot ne’ebé la bele tolera. Ami sei halo buat hotu ne’ebé ami bele, no ha’u hakarak uza lia-fuan estrimu hodi kondena aktu ne’e,” Fumio Kishida afirma.

Kronolojia

Advertisement

Sasin lubuk ida hateten sira haree mane ida tiru iha eis-PM Abe husi kotuk ho kilat boot.  Infelizmente, tiru dahuluk la kona bá Abe maibé tiru bá daruka nian kona kedas eis-PM Abe nia kotuk laran hodi rezulta eis-PM Abe monu bá rai no ran sai.

Autoridade Polísia halo kedas kapturasaun no detensaun bá mane ida ne’ebé deskonfia autór bainhira halo esforsu atu halai husi nia responsabilidade tiru hasoru eis-PM Abe.

Abe, ne’ebé sai hanesan primeiru ministru ho durasaun tempu naruk iha istória Japaun ne’e rezigna an iha tinan 2020 ho razaun saúde.

Hafoin rezigna an, Yoshihide Suga maka troka hikas no ikus mai Fumio Kishida mak asume fali kargu Primeiru-Ministru.

Fontes : AFP/Kyodo/NHK

Advertisement

 

Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internasionál

Índia Esforsu Loke Embaixada iha Timor-Leste

Published

on

Hatutan.com, (18 Juñu 2024), Díli—Nasaun Índia sei halo esforsu atu loke ninia embaixada hodi estabelese kooperasaun di’ak liu tán ho Timor-Leste (TL).

(more…)

Kontinua Le'e

Internasionál

Xanana Apela Nasaun Hotu Hamutuk Buka Solusaun Ne’ebé Lori Pás bá Povu Ukránia

Published

on

Hatutan.com, (16 Juñu 2024), Díli—Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, apela bá nasaun hotu-hotu iha mundu atu hamutuk buka solusaun no dalan di’ak liu hodi la’o tuir no bele lori pás bá Ukránia ho nia povu.

(more…)

Kontinua Le'e

Internasionál

Xanana Ko’alia Kona-Bá “Define Metas Dezenvolvimentu Foun Perante Mudansa Mundu Nian” iha Fórum Líder Globál

Published

on

Hatutan.com, (14 Juñu 2024), Díli-Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, sai oradór prinsipál hodi ko’alia kona-bá “Define Metas Dezenvolvimentu Foun Perante Mudansa Mundu Nian” iha 60º aniversáriu Konferénsia Nasaun Unidas kona-bá Komérisu no Dezenvolvimentu (UNCTAD): Fórum Líder Globál ne’ebé realiza iha Palais des Nations, Jenébra-Suíça,  Kuarta (12/06/2024).

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending