Connect with us
Pakote Ahi

Internasionál

Faktu Sira Insidente Eis PM Japaun Shinzo Abe To’o Hakotu Iis

Published

on

Hatutan.com, (13 Jullu 2022), Díli– Eis Primeiru Ministru (PM) Japaun Shinzo Abe hakotu iis bainhira hetan tiru iha Sidade Nara, Japaun, Sesta liubá, bainhira nia halo hela diskursu kampaña polítika bá nia partidu.

Lee Mós : PM Taur Triste no Sokadu ho Falesimentu Eis-PM Japaun Shinzo Abe

Eis PM Japaun, Shinzo Abe hetan tiru, Sesta meiudia (08/07/2022). Foto/REUTERS

Suspeitu ne’ebé ikus mai autoridade polísia sira  kaptura iha fatin akontesimentu ne’e, la seluk no la leet, nu’udár eis forsa armada husi Komponente Naval Japaun nian ne’ebé uza kilat rakitan hodi tiru Shinzo Abe husi kotuk ho distánsia ne’ebé  besik tebes.

Matebian Shinzo Abe  kona tiru dala rua; ida kona borus bá nia fuan hodi rezulta Shinzo Abe   hakotu iis bainhira evakua bá ospitál.

Advertisement

Insidente ne’e halo mundu hakfodak. Nune’e Japaun rasik la iha lia-fuan atu bele koalia kona-bá insidente ne’e. Tuir mai faktu sira kona-bá akontesimentu tiru mate Shinzo Abe ne’ebé Hatutan.com sita husi detikNews.

1. Shinzo Abe Hetan Tiru Bainhira Halo Diskursu

Insidente ne’e akontese iha Prefektur Nara, Japaun Osidentál, Sesta meiudia (08/07/2022). Haktuir husi  NHK katak tempu ne’ebá  Shinzo Abe halo hela diskursu apoiu kandidatu ezekutivu husi Nara. Shinzo Abe  hatais faru mutin ho jas kór nakukun (metan).
Hale’u tuku 11.30 oras Japaun, Shinzo Abe hetan tiru dala-rua no rezulta Shinzo Abe ho idade tinan 67 ne’e monu bá rai no raan sai maka’as.

Lee Mós : Eis-PM Japaun Shinzo Abe Hakotu Iis Hafoin Hetan Tiru

2. Tiru ho Kilat Rakitan
Kilat ne’ebé utiliza hodi tiru Shinzo Abe sai mós atensaun públiku nian. Ema hotu haree katak kilat ne’e nia medida la’ós ki’ik. Bainhira tiru, kilat ne’e nia suar sai hanesa loloos kilat rakitan.

Advertisement

Sita husi notísia  NHK katak kilat ne’ebé suspeitu utiliza ne’e kilat rakitan no nia modelu atu hanesan shotgun.

3. Suspeitu Eis Militár

Autoridade Polísia kapura kedas suspeitu iha fatin akontesimentu. Foto/REUTERS

Fotógrafu ho videografu  sira ne’ebé halo kobertura bá atividade kampaña Shinzo Abe nian ne’e  grava hetan suspeitu ne’ebé tiru Shinzo Abe  hetan kedas kapturasaun husi autoridade polísia sira. Ikus mai deskobre katak suspeitu ne’e eis tropa ka militár  husi Komponente Naval Japaun nian husi tinan 2002-2005. Autor  ne’e eis Forsa Defeza Naval Japaun ho identidade Yamagami Tetsuya (tinan 41).

4. Yamagami La Gosta Shinzo Abe

Motivu polítiku husi aktu Yamagami Tetsuya nian ne’e ho vontade duni tiru  Shinzo Abe. Mezmu nune’e, autoridade Polísia sira fó sai katak suspeitu ho intensaun oho Shinzo Abe ho razaun tanba la kontente ka la satisfeitu ho eis-Primeiru Ministru ne’e.

5. Shinzo Abe Hakotu Iis iha Ospitál

Advertisement

Shinzo Abe, mane ho idade tinan  67 ne’e,  evakua bá ospitál bainhira kona tiru. Tuir mai iha tuku 14.45 oras Japaun, ekipa médiku sira hateten, Shinzo Abe nia fuan la book an normal ona no iha tuku 17.03, Shinzo Abe hakotu iis.

6. Gabinete Husu Fila Bá Tokyo

Ministru sira Japaun nian husu lori hikas bá Tokyo hafoin Shinzo Abe hakotu iis. Sita husi Kyodo News, Xefe Sekretariadu Gabinete Japaun, Hirokazu Matsuno, fó instrusaun atu ministru sira hotu ne’ebé la iha Tokyo atu fila hotu bá Tokyo.

Ministru Negósiu Estranjeiru Yoshimasa Hayashi iha hela Indonézia hodi partisipa iha reuniaun G20 la inklui iha instrusaun ne’e. Entretantu,  Primeiru-Ministru Fumio Kishida, iha hela Prefektur Yamagata, kansela hotu nia ajenda enkontru sira hodi fika kedas ba Tokyo.

7. Mundu Hafodak
Mundu hakfodak ho insidente ne’e tanba Japaun la’ós nasaun konflitu, inklui la’ós nasaun ne’ebé utiliza kilat ho númeru boot. Maske nune’e, eis PM  Shinzo Abe  hetan tiru derrepente no aktu krime-polítika sira hanesan ne’e la’ós foin dahuluk akontese iha Japaun.

Advertisement

Fontes : detikNews/NHK/Kyodo News

Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internasionál

Tinan 25 WFP, Hosi Apoiu Umanitáriu bá Dezenvolvimentu Sustentável iha TL

Published

on

Hatutan.com, (18 Jullu 2024), Díli—Programa Ai-han Mundiál ka World Food Programme (WFP) kompleta tinan 25 bá nia prezensa iha Timor-Leste (TL) no mós halo inaugurasaun eskritóriu nasionál foun iha resintu Pateo, Colmera, Dili, kuarta (17/07/2024).

(more…)

Kontinua Le'e

Internasionál

Ramos-Horta Felisita Primeiru-Ministru Reinu Unidu Keir Starmer

Published

on

Hatutan.com, (16 Jullu 2024), Díli—Prezidente Repúblika (PR), José Ramos-Horta felisita no hato’o parabéns bá Primeiru-Ministru eleitu Reinu Unidu, Keir Starmer.

(more…)

Kontinua Le'e

Internasionál

MNEK ho Sekretáriu Ezekutivu CPLP Diskute Preparasaun bá Reuniaun Konsellu Ministru CPLP

Published

on

Hatutan.com, (13 Jullu 2024), Díli- Ministru Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Bendito dos Santos Freitas, Sesta (12/07/2024), hala’o enkontru kortezia ida ho Sekretáriu Ezekutivu Comunidos dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias Albano da Costa, hodi ko’alia kona-bá preparasaun ba enkontru anuál Konsellu Ministru CPLP ne’ebé sei hala’o iha loron 19 fulan-Jullu, tinan ne’e, iha São Tomé e Principe.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending