Connect with us
Pakote Ahi

Nasionál

Tinan Bá Tinan, DNTT Emite Karta Kondusaun ho Xapa Matrikula Provizóriu

Published

on

Hatutan.com, (14 Novembru 2022), Díli-Baruk, kolen no insatisfasaun  espera hosi motorista transporte públiku no privadu sira ne’ebé loron bá loron nadodon ba trata sira-nia dokumentu hanesan, karta kondisaun ho númeru xapa matríkula.

Lee Mós : Sidadaun Na’in-haat Deskansa iha Sala Detensaun Tanba Laiha Karta Kondusaun

Karta Kondusaun Provizoriu. Foto/Foti hosi Konta Facebook Domingos Saldanha

Dezde tinan 2020 mai to’o ohin loron, emar sira iha transporte, tantu motór ho karreta bá trata karta kondisaun ho hasai númeru xapa matrikula sempre simu mak ida provizóriu.

Realidade hatudu iha fatin sira Diresaun Nasionál Transporte Terrestre (DNTT) nian iha kapitál nasaun no munisípiu sira bainhira  nian kliente sira bá trata dokumentu transporte (karreta no motór) nian hanesan karta kondusaun ho númeru xapa matrikula  sempre hetan uluk mak provizóriu.

Advertisement
Monta Publisidade

Hetan tiha dokumentu provizóriu   hein to’o fulan-neen (6) bele hetan ona orijinál. Realidade, mezmu fulan ne’e to’o fali tinan mós kontinua provizóriu no la iha serteza atu hetan dokumentu orijinál (karta kondusaun ho númeru matríkula transporte nian).

Trata karta kondisaun iha DNTT la’ós gratuita maibé selu ho osan $10,00 vale bá tinan-rua no selu $20,00 vale bá tinan-lima. Maske nune’e, tinan bá tinan dezde 2020 to’o mai 2022 ne’e sei hetan hela de’it mak kartaun provizóriu la’ós orijinál.

Bá preokupasaun ne’e, Hatutan.com, Segunda (14/11/2022), iha Parlamentu Nasionál, halo konfirmasaun direta ho Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), José Agostinho da Silva, hodi dehan orsamentu ne’ebé aloka bá diresaun transporte terrestre ezekuta hotu ona tuir planu, maibé kliente sira barak mak kontinua kaer dokumentu provizóriu tamba atendimentu kada loron as’e no liu estimasaun orsamentu ne’ebé aloka tuir planu Orsamentu Jerál Estadu ne’ebé MTK iha.

Liga bá atendimentu públiku liuliu iha diresaun transporte terrestre kona-bá karta kondusaun no xapa matríkula, MTK liu husi Diresaun Transportes Terrestre ezekuta orsamentu ne’ebé aloka iha Orsamentu Jerál Estadu.

Nia afirma bainhira orsamentu ne’ebé MTK iha no aloka bá iha diresaun transporte terrestre ezekuta ka uza hotu ona, kliente sira ne’ebé mai halo tratamentu bá dokumentu sira kontinua atu oinsá mak bele hetan sira-nia asesu atu hetan dokumentu orijinál, maske sira kumpre sira nia dever, mais kuandu orsamentu ne’ebé aloka ba mak ezekuta hotu ona katak bainhira orsamentu laiha ona para atu halo akizisaun ba dokumentu orijinál obrigatoriamente diresaun transporte terrestre fó dokumentu provizóriu maibé sira lalakon sir- nia direitu bá dokumentu orijinál.

Advertisement
Monta Publisidade

Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), José Agostinho da Silva. Foto/Elio dos Santos da Costa

“Orsamentu ne’ebé iha ezekuta hotu ona, maibé atendimentu ne’e la’o nafatin, kliente sira mai nafatin no benefisiáriu sira ne’ebé trata sira-nia dokumentu iha momentu orsamentu ezekuta tiha ona sira hetan karta provizóriu maibé sira nafatin iha direitu ba hetan dokumentu orijinál,” Ministru José Agostinho da Silva esplika.

MTK nafatin tau bá planu atu solusiona problema ne’e iha futuru, nune’e labele dependénsia ba Orsamentu Jerál Estadu, atu nune’e, bainhira kliente sira ne’ebé bá trata sira-nia dokumentu iha diresaun transporte terrestre, kuandu kumpre ona sira nia dever automatikamente sira mós iha direitu bá dokumentu orijinál.

Ministériu tau ona ba planu, para oinsá asegura planu ida ne’e, MTK sei realiza konkursu ida ho karakter ICB, para iha prosesu ne’e iha empreza balun ne’ebé ho kapasidade atu rezolve asuntu ne’e no sei la dependénsia tan bá iha Orsamentu Jerál Estadu ne’ebé aloka ba Diresaun Transportes Terrestre liuhusi MTK.

MTK mós hanoin ona atu asegura katak kada tinan problema sira ne’ebé liga ho blanku no dokumentu orijinál labele akontese tan, iha tinan oin, MTK sei haree posibilidade atu implementa planu ne’ebé iha hodi asegura direitu kliente no benefisiáriu sira nian.

Domingos Saldanha, kliente ida hakerek nia lamentasaun iha nia kronolojia Facebook hodi halo protestu hasoru Governu no MTK. Bá tuir nian, kada tinan aprova orsamentu billaun bá billaun iha Orsamentu Jerál Estadu nian, maibé atu solusiona de’it buat ki’ik (karta kondisaun orijinál) mós la bele.

Antigu Xefe Redasaun jornál nasionál Suara Timor Lorosa’e (STL) ne’e katak,  situasaun sira ne’e mosu tanba jestaun la di’ak, signifika la iha  kualidade no la iha kompeténsia.

Advertisement
Monta Publisidade

Jornalista: Vito Salvadór

Kontinua Le'e
Advertisement
Monta Publisidade
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasionál

Projetu Timor Dijitál 2032, Bá Programa Edificador Úniku TIC Timor Sei Gasta Millaun $13,8

Published

on

Hatutan.com, (02 Juñu 2023), Díli- Timor Dijitál sai nu’udár projetu dinámiku ida no evolui bá Governu, sosiedade sivíl, setor privadu no parseru sira dezenvolvimentu nian.

(more…)

Kontinua Le'e

Nasionál

CFP Hasai Ofísiu Termina Servisu Pesoál Apoiu Gabinete Liña Ministeriál

Published

on

Hatutan.com, (02 Juñu 2023), Díli- Komisaun Funsaun Públika (CFP, sigla portugés) hasai ona ofísiu ho númeru 313/2023 kona-bá sesasaun ka termina  servisu pesoál (apontamentu politika) sira ne’ebé durante ne’e dezempeña funsaun hanesan funsionáriu ka ajente públiku iha liña ministeriál sira.

(more…)

Kontinua Le'e

Nasionál

Lider Nasionál Sira Hato’o Parabéns bá Labarik Hotu iha Timor-Leste

Published

on

Hatutan.com, (01 Juñu 2023), Díli—Loron 01 fulan-Juñu, hanesan loron mundiál bá labarik hotu iha mundu, inklui labarik sira iha Timor-Leste. Ho importánsia bá loron ida-ne’e, lider nasionál Timoroan sira-nian, hato’o parabéns bá labarik hotu iha mundu no liuliu labarik sira iha Timor-Leste.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement Monta Publisidade

Trending