Connect with us
Pakote Ahi

Bobonaro

Xefe Estadu Presta Omenajen no Kuda Ai-oan iha Ossuáriu Odomau

Published

on

Hatutan.com (14 Dezembru 2021) Díli—Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, vizita ossuáriu Odomau-Maliana, hodi presta omenajen ba erói no mártir sira libetasaun nasionál nian, ne’ebé durante tempu okupasaun fó kontribuisaun hodi luta ba Timor-Leste nia libertasaun nasionál no mate ba ukun rasik an.

Prezidente Repúblika (PR), Francisco Guterres Lú Olo, kuda ai-oan iha ossuáriu Odomau-Maliana. Foto/Média PR.

Hafoin tau ai-funan, sunu lilin no kuda ai oan iha resintu ossuáriu Odomau, Prezidente Repúblika konsidera katak, ohin loron ema hotu moris no goza Liberdade, tanba mártir-sira nia sakrifísiu no dedikasaun ba rai ida ne’e.

Notísia iha Relasaun:Semana ne’e Xefe Estadu Hala’o Diálogu iha Bobonaro-Liquiça

“Ho sentimentu domin, sentimentu rekoñesimentu no sentimentu valorizasaun ita mai hodi presta omenajen ba sira,” Francisco Guterres “Lu-Olo” hateen ba iha Odomau, Maliana, Tersa (14/12/21).

Advertisement

Atu konkretiza politika sidadaun ida ai-oan ida tuir lema ne’ebé iha, desde mandatu nu’udár Xefe Estadu, Lú Olo kuda mós ai-kameli oan hamutuk 20 iha resintu Ossuáriu Odomaun.

“Sidadaun ida ai oan ida ba moris di’ak ita nian, moris di’ak  ba ita nia oan no bei oan sira nian, atu bele hetan ambiente ida saudável no di’ak ba aban bainrua,” Prezidente Repúblika, hateten.

Iha fatin hanesan, Xefe Departementu Reprezentante Teritoriál Floresta no Plantas Industriál Munisípiu Bobonaro, Martinho Bili-Mau, hateten iha Ossuáriu ida ne’e sei kuda simbolikamente ai-kameli hun 20 tuir politika Prezidente Repúblika nian no iha planu sei halo distribuisaun ba komunidade iha postu administrative neen hanesan Atabae, Balibo, Lolotoe, Bobonaro, Cailaco no Maliana-Villa.

Ai oan sira ne’ebé sei distribui ba komunidade mai hosi Viveiru komunitáriu ne’ebé diresaun floresta prepara iha kada postu administrativu.

Ai ne’ebé sei fó ba komunidade ho espésie rua, ida hanaran ai produsaun mak hanesan ai-mahoni no ai-teka no ida seluk maka ai konservasaun hanesan ai sira ne’ebé serve hodi satan bee.

Advertisement

Delegasaun Prezidente Repúblika to’o iha munisípiu Bobonaro iha tuku 13:15 otl, no serimónia simu hahú iha ponte Loes.

Jornalista: Vito Salvadór

Bobonaro

Infraestrutura Bázika Sai Prioridade CNRT Iha Bobonaro

Published

on

Hatutan.com, (11 Maiu 2023), Díli—Partidu Congresso Nasionál Reconstrução Timorense (CNRT), iha planu prioridade atu dezenvolve munisípiu Bobonaro iha área infraestrutura bázika, bainhira hetan fiar hosi povu atu ukun iha Governu tuir mai.

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Udan Sobu Infraestrutura iha Postu Fronteira Batugade

Published

on

Hatutan.com, (25 Fevereiru 2023), Bobonaro—Udan ho intensidade forte ne’ebé akontese iha Munisípiu Bobonaro no fatin seluk tan iha Sesta kalan (24/2/2023),  rezulta infraestrutura prinsipál balun naksobu ka at.  

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

PT. Hutama Karya Manan Projetu Estrada Urbana Maliana Ho Valor $21,228,762.00

Published

on

Hatutan.com, (11 Fevereiru 2023), Díli-Komisaun Nasionál bá Aprovizionamentu (CNA, sigla Portugés) konklui ona prosesu konkursu públiku (tenderizasaun) bá estrada urbana Postu Administrativu Maliana,  Munisípiu Bobonaro.

(more…)

Kontinua Le'e

Trending