Connect with us
Pakote Ahi

Bobonaro

PR Lú Olo Husu Komunidade Balibo Kuida Fatin Balibo Five

Published

on

Hatutan.com, (14 Dezembru 2021), Bobonaro-Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo”, Tersa (14/12/2021), halo vizita ofisiál ba Munisípiu Bobonaro. Molok haku’ur liubá Bobonaro-Vila, Prezidente Repúblika ho nia komitiva vizita fatin istóriku Balibo Five hodi tau ai-funan no sunu lilin ba fatin ne’ebé tropa Indonéziu oho jornalista na’in-lima iha Balibo-Vila ne’ebé ikus mai koñesidu ho naran trajédia Balibo Five.

Notísia iha Relasaun: “Luta foun” CI-Centro Chega! ho Autoridade Bobonaro atu Transforma Balibo Sidade Liberdade

PR Lú Olo ho nia komitiva sunu-lilin no tau ai-funan iha monumentu Balibo Five, Tersa (14/12/221). Foto/Hatutan.com

Iha momentu importante ne’e, PR Lú Olo husu ba komunidade iha Postu Aadministrativu Balibo atu tau matan no kuida nafatin monumentu Balibo Five hodi prezerva memória pasadu luta ba ukun rasik an.

Prezidente Repúblika Francisco Guterres “Lu-Olo”  lia-tun dehan, husi Balibo  maka Timoroan hahú historia naruk kona-bá luta libertasaun nian. Tanba ne’, tenke kuida fatin istóriku sira-ne’e hodi valoriza nafatin eroi sira-nia sakrifisiu.

Advertisement

“Husu ba xefe suku sira, autoridade sira no populasaun  atu prezerva fatin ne’e hanesan istória ita nian,” Prezidente Repúblika Francisco Guterres “Lú Olo”  hateten.

Knua Naran Laek ba Sidade Liberdade

Molok ne’e, liuhosi komemorasaun trajédia Balibo Five ba dala-46 (16 Outubru 1975-16 Outubru 2021)  iha Balibo, Conselho de Imprensa (CI) de Timor Leste, Centro Nacionál Chega, Institutu Públiku  (CNC,I.P) hamutuk ho autoridade lokál Munisípiu Bobonaro kompromete ona iha hodi halo advokasia atu transforma Knua Naran Laek Balibo ba sidade liberdade. 

CI ho CNC halo parseria ona ho autoridade Munisípiu Bobonaro no Postu Administrativu Balibo halo advokasia ba sekuénsia istóriku Balibo nian ba luta libertasaun nasionál, refleta ba dezenvolvimentu ne’ebé integradu ba Balibo iha futuru no refleta mós ba reportajen Greg Shackleton nian antes nia mate, “from unnamed village which will be remember in Portuguese Timor”.

Conselho de Imprensa, Centro Nacional Chega ho Autoridade Munisípiu no Autoridade lokál husi Balibo, husu atu Estadu bele konsidera Balibo ba sidade liberdade no rekomenda atu dekreta loron 16 fulan-Outubru nu’udar loron nasionál Liberdade Imprensa.

Atu alkansa objetivu ne’e, Conselho de Imprensa, Centro Nacional Chega hamutuk ho Autoridade Munisípiu no autoridade lokál Balibo nian sei hala’o asaun advokasia sira hanesan;

Advertisement
  • Kontinua halo asaun konkreta ba oin hodi halo peskiza narrativa kona-bá sekuénsia konseitu Balibo Sidade Liberdade
  • Halo advokasia no intensiva kampaña mídia
  • Diálogu ho líder nasionál sira, partidu polítiku, autoridade munisípiu no autoridade lokál sira iha Balibo, lider komunitária no matek oan sira iha Balibo
  • Halo sensibilizasaun ba populasaun Postu Balibo no Munisípiu Bobonaro, kona-ba konseitu ‘’Balibo Sidade Liberdade’’
  • Halo rekomendasaun ba Governu atu determina liuhusi dekretu ka rezolusaun Governu nian
  • Kontinua promove kultura diskusaun entre autoridade Munisípiu Baobonaro kona-bá konseitu dezenvolvimentu Bobonaro ne’ebé estratéjiku no sustentavel.

Trajédia negra Balibo Five ne’e rezulta jornalista Australianu na’in-lima mate bainhira hala’o misaun jornalizmu nian hodi tranzmite lia-loos kona-ba planu invazaun militar Indonézia nian mai iha Timor-Leste nian.

Jornalista hirak ne’e mak; Greg Shackleton, Gary Cunningham, Tony Stewart husi Channel 7 no. Reporter Malcolm Rennie no Brian Petersen husi Channel 9.

Jornalista: Vito Salvadór

Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bobonaro

Rekonsiliasaun Nu’udár Prossesu Rekoñesimentu Sala Iha Pasadu

Published

on

Hatutan.com, (19 Novembru 2023), Bobonaro—Festivál Fronteira 2023 iha Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro konklui ona iha Sábadu (18/11/2023).

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Problema iha BoQ, Reabilita Estrada Urbana Maliana Muda bá 2024

Published

on

Hatutan.com, (18 Novembru 2023), Bobonaro-Ministériu Obras Públikas (MOP) muda projetu reabilitasaun estrada urbana Postu Administrativu Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro  bá tinan 2024.

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Horta Sei Ko’alia ho Xanana Taka Totál Kanek Sira ’75-99′

Published

on

Hatutan.com, (16 Novembru 2023), Bobonaro-Prezidente Repúblika (PR), José Ramos-Horta, sei ko’alia ho Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, atu taka totál kanek sira mak akontese iha 1974-1975 to’o 1999.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending