Connect with us
Pakote Ahi

Bobonaro

PA Bobonaro Husu Governu Tau Prioridade ba Setór Produtivu

Published

on

Hatutan.com, (15 Dezembru 2021), Bobonaro–Atu lori  moris di’ak ba populasaun  iha Munisípiu Bobonaro, maka Prezidente Autoridade (PA)  Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, husu  ba Governu sentrál atu tau atensaun másimu ba iha área infraestrutura no setór produtivu sira, hanesan agrikultura no  turizmu,  inklui hadi’a fasilidade edukasaun, saúde, bee-moos.  

Notísia iha Relasaun: PR Lú Olo Husu Komunidade Balibo Kuida Fatin Balibo Five

Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Ernesto Oliveira Barreto, ho populasuan Bobonaro simu prezensa Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo” iha Bobonaro, 14 Dezembru 2021. Foto/Mídia PR

“Rekomenda ba governu sentrál atu bele tau atensaun masímu ba servisu delegasaun territorial sira iha nia kondisaun servisu no ekipamentu moves no imoves iha nivel Munisípiu tuir idak-idak nia área no responsavel,” Ernesto de Oliveira Barreto iha nia diskursu abertura diálogu ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres “Lú Olo” iha Jináziu Maliana, Kuarta (15/12/2021).

Autoridade munisipál ne’e hateten Lei Poder Lokál no Lei Eleisaun Munisipál ne’ebé  mak hetan ona promulgasaun hosi Prezidente Repúblika husu atu Governu sentrál tenke foku iha programa dezenvolvimentu rekursu umanu iha nivel munisipál iha territóriu Timor-Leste.

Advertisement

Munisípiu Bobonaro ho  pozisaun jeográfika iha fronteira ho nia luan hamutuk 1,368 km²  no astronomikamente Bobonaro fonteira iha parte norte ho Munisípiu Liquiça, parte súl ho Munisípiu Covalima, parte leste ho Ermera no Ainaro, nune’e parte oeste fronteira ho  Atambua, Indonézia.

Munisípiu Bobonaro iha nia dialétiku tolu, maka hanesan Bekais, Bunak no Kemak.  Etimologia no orijen do Munisípiu ne’e naran “Bobonaro” tempu kolónia Portugeza mak tau naran Bobonaro. Molok Portugeza tama iha Timor hanaran Bobonaro uza lian Bunak ho Kemak, lian-rua ne’e domina iha Munisı́piu Bobonaro.

Autoridade Munisipál Bobonaro kompostu hosi Postos Administrativu neen (6), Suku 50 no Aldeias 194. Ho total populasaun hamutuk 92,049 tuir Sensu 2010. 

 

Área

Advertisement

População

Total

Mane

Feto

Sex Rasio

Advertisement

Área km2

Den- sidade

Total    Uma Kain

BOBONARO

97,762

Advertisement

48,875

48,887

99.98

1,380.82

70,80

Advertisement

17,635

Sensu População Munisípiu  Bobonaro, 2015

Progresu  

Servisu Saúde Munisipal Bobonaro halo kampaña protokolu Organizasaun Mundial  Saúde kontra Covid-19 hamutuk ho entidade sira iha Munisipiu Bobonaro  no  kampaña hasa’e tasa vasinasaun Covid- 19.

Iha parte Administrasaun Autoridade Munisipál  instala servisu setores sira iha Administrasaun Munisípiu Bobonaro haktuir enkuadramentu legal Dekretu Lei No. 54/2020 alterasaun daruak hosi Dekretu Lei No. 3/2016, halo manutensaun edifísiu Postu Administrativu neen (6) iha Munisípiu Bobonaro, konstrusaun foun edifísiu Posto Administrativu Maliana, Bobonaro, Armazén STAE, sosa transporte karreta lima (5) ho motorizada 42 no sosa ekipamentu mobiliáriu no ekipamentu Administrasaun Postu Administrativu.  

Advertisement

Dezafiu

Administrasaun Autoridade Munisipál Bonaro enfrenta dezafiu hanesan dezenvolvimentu rekursu umanu, tanba ne’e to’o oras ne’e, númeru rekursu umanu sei mínimu tebes.

 Jornalista: Vito Salvadór

Advertisement
Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bobonaro

Governu Tau Millaun $33 bá Reabilitasaun Estrada Nasionál no Urbana iha Maliana

Published

on

Hatutan.com, (04 Jullu 2024), Bobonaro- Governu liu husi Ministériu Obras Públikas (MOP) tau osan hamutuk millaun 33 bá reabilitasaun estrada nasionál no urbana iha Maliana ho kilómetru 46.

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Rekonsiliasaun Nu’udár Prossesu Rekoñesimentu Sala Iha Pasadu

Published

on

Hatutan.com, (19 Novembru 2023), Bobonaro—Festivál Fronteira 2023 iha Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro konklui ona iha Sábadu (18/11/2023).

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Problema iha BoQ, Reabilita Estrada Urbana Maliana Muda bá 2024

Published

on

Hatutan.com, (18 Novembru 2023), Bobonaro-Ministériu Obras Públikas (MOP) muda projetu reabilitasaun estrada urbana Postu Administrativu Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro  bá tinan 2024.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending