Connect with us
Pakote Ahi

Baucau

Populasaun Suku Soba Halerik ba Estrada ho Bee-moos

Published

on

Hatutan.com, (11 Abríl 2022), Baucau- Populasaun Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau, kontinua halerik ba  eletrisidade no kondisaun estrada.

Notísia iha Relasaun: Viqueque Sei Halerik ba Estrada, Bee-moos ho Eletrisidade

Kondisaun Esrada iha Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau. Foto/Hatutan.com

Xefe Suku Soba, Francisca Monik de Fatima Soares, ba Hatutan.com iha Suku Soba, Segunda (11/04/2022), hateten, Suku Soba  to’o ohin loron, sei enfrenta problema ho infraestrutura baziku hanesan estrada no eletrisidade.

Suku Soba rasik iha aldeia hamutuk neen, kompostu husi aldeia Butufalo, Euai Boleha, Laikua,  Assanunu no Fataliri.

Advertisement

“Kondisaun aat liu mak Aldeia Assanunu no Fataliri, dalan deit mós laiha, komunidade sira hola inisiativa ke’e dalan rasik no sira kontinua hela iha nakukun laran iha tempu kalan,” Francisca Monik de Fatima Soares hateten.

To’o oras ne’e, dezenvolvimentu sei sentraliza deit iha sidade ka vila sira kapital nasaun no munisípiu. Situasaun ida ne’e lori tristeza boot ba povu tamba kada tinan polítiku sira sempre ba to’o iha komunidade sira-nia knua no hela fatin hodi husu sira nia votu atu kontribui ba dezenvolvimentu.

“Ami husu atu Governu sentral no Governu lokál iha munisípiu labele mai buka ami iha tempu kampaña de’it, maibé haree povu nia preokupasaun no tau matan ba dalan no eletrisidade iha suku Soba ne’e,” nia dehan.

Iha fatin hanesan, Sefe Aldeia  Fataliri, Jeremias Boavida hateten, to’o ohin loron Aldeia Fataliri seidauk sente ukun-an tamba  to’o agora dalan laiha, komunidade mak hola inisiativa ke’e rasik, maibé kbiit la to’o, lina eletrisidade iha aldeia no suku vizinho laka,n maibé aldeia Fataliri nafatin tur iha nakun-laran.

“Ami nia dalan aat, eletrisidade ami tun ba postu haree lakan hela, maibé ami hein bainhira mak ami mós bele sente naroman ne’e,” Fataliri Jeremias Boavida hateten.

Advertisement

Delegadu Aldeia Assanunu, Anacleto da Costa Brito, hateten to’o ohin loron Suku Soba, Aldeia Assanunu to’o ohin loron seidauk sente ukun-an tamba desde tempu okupasaun Indonézia to’o ukun an komunidade sira ne’ebé pertense ba suku soba nafatin enfrenta problema bee-mos, eletrisidade no estrada.

Suku Soba kompostu husi aldeia neen ho total populasaun na’in- 2.452 no iha eskola ensinu baziku 1,2 no 3 siklu ida ho total estudante kuaze 500-resin ho professor permanente no kontratadu hamutuk 12 no iha postu klinika ida ho pessoal saude 4 kompostu husi mediku, farmasista no parteira.

Jornalista: Vito Salvador

Advertisement
Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baucau

Komunidade Uma-Kain 60 iha Uma-Ana-Iku Triste ho Atitude Autoridade BTL,E.P Baucau Tesi-Kotu Kanu Distribuisaun Bee-Moos bá Sira

Published

on

Hatutan.com, (23 Janeiru 2024), Baucau-Komunidade uma-kain 60 ne’ebé horik iha área Uma-Ana-Iku, Suku Bahu, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, lamenta no triste ho atitude Diretora Bee Timor-Leste, Empreza Publika (BTL,E.P) Munisípiu Baucau, ne’ebé ho ‘arrogánsia’ tesi-kotu kanu distribuisaun bee-moos bá sira-nia horik fatin, Segunda (22/01/2024).

(more…)

Kontinua Le'e

Baucau

MS Kontinua Implementa Servisu Integradu Saúde Iha Baucau

Published

on

Hatutan.com (24 Novembru 2023), Baucau—Ministeriu Saúde (MS) liu hosi programa servisu integradu saúde kontinua koordena ho liña sektorais iha sentru saúde sia (9)  iha munisipu Baucau.

(more…)

Kontinua Le'e

Baucau

Sentru Saúde Quelicai Enfrenta Problema Barak-liu

Published

on

Hatutan.com (24 Novembru 2023), Baucau— Sentru Saúde iha Postu Admistrativu Quelicai, munisípiu Baucau enfrenta problema barak liu.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending