crossorigin="anonymous">
Connect with us
Pakote Ahi

Baucau

Populasaun Suku Soba Halerik ba Estrada ho Bee-moos

Published

on

Hatutan.com, (11 Abríl 2022), Baucau- Populasaun Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau, kontinua halerik ba  eletrisidade no kondisaun estrada.

Notísia iha Relasaun: Viqueque Sei Halerik ba Estrada, Bee-moos ho Eletrisidade

Kondisaun Esrada iha Suku Soba, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau. Foto/Hatutan.com

Xefe Suku Soba, Francisca Monik de Fatima Soares, ba Hatutan.com iha Suku Soba, Segunda (11/04/2022), hateten, Suku Soba  to’o ohin loron, sei enfrenta problema ho infraestrutura baziku hanesan estrada no eletrisidade.

Suku Soba rasik iha aldeia hamutuk neen, kompostu husi aldeia Butufalo, Euai Boleha, Laikua,  Assanunu no Fataliri.

Advertisement
Monta Publisidade

“Kondisaun aat liu mak Aldeia Assanunu no Fataliri, dalan deit mós laiha, komunidade sira hola inisiativa ke’e dalan rasik no sira kontinua hela iha nakukun laran iha tempu kalan,” Francisca Monik de Fatima Soares hateten.

To’o oras ne’e, dezenvolvimentu sei sentraliza deit iha sidade ka vila sira kapital nasaun no munisípiu. Situasaun ida ne’e lori tristeza boot ba povu tamba kada tinan polítiku sira sempre ba to’o iha komunidade sira-nia knua no hela fatin hodi husu sira nia votu atu kontribui ba dezenvolvimentu.

“Ami husu atu Governu sentral no Governu lokál iha munisípiu labele mai buka ami iha tempu kampaña de’it, maibé haree povu nia preokupasaun no tau matan ba dalan no eletrisidade iha suku Soba ne’e,” nia dehan.

Iha fatin hanesan, Sefe Aldeia  Fataliri, Jeremias Boavida hateten, to’o ohin loron Aldeia Fataliri seidauk sente ukun-an tamba  to’o agora dalan laiha, komunidade mak hola inisiativa ke’e rasik, maibé kbiit la to’o, lina eletrisidade iha aldeia no suku vizinho laka,n maibé aldeia Fataliri nafatin tur iha nakun-laran.

“Ami nia dalan aat, eletrisidade ami tun ba postu haree lakan hela, maibé ami hein bainhira mak ami mós bele sente naroman ne’e,” Fataliri Jeremias Boavida hateten.

Advertisement
Monta Publisidade

Delegadu Aldeia Assanunu, Anacleto da Costa Brito, hateten to’o ohin loron Suku Soba, Aldeia Assanunu to’o ohin loron seidauk sente ukun-an tamba desde tempu okupasaun Indonézia to’o ukun an komunidade sira ne’ebé pertense ba suku soba nafatin enfrenta problema bee-mos, eletrisidade no estrada.

Suku Soba kompostu husi aldeia neen ho total populasaun na’in- 2.452 no iha eskola ensinu baziku 1,2 no 3 siklu ida ho total estudante kuaze 500-resin ho professor permanente no kontratadu hamutuk 12 no iha postu klinika ida ho pessoal saude 4 kompostu husi mediku, farmasista no parteira.

Jornalista: Vito Salvador

Advertisement
Monta Publisidade
Kontinua Le'e
Advertisement
Monta Publisidade
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baucau

Padre Locatelli Agradese Apoiu Prezidente Repúblika Bá Komunidade Suku Lima

Published

on

Hatutan.com, (05 Novembru 2022), Baucau- Padre Elígio Locatelli, SDB, hamutuk ho komunidade suku lima agradese Prezidente Repúblika (PR), José Ramos-Horta, bá apoiu osan ho montante $50,000 hodi fasilita komunidade normaliza irrigasaun tradisionál sira.

(more…)

Kontinua Le'e

Baucau

Domingu-Ramus, Hanoin Kristu Nia Glória no Paixaun

Published

on

Hatutan.com, (10 Abríl 2022), Baucau-Uma-kreda Katóliku iha mundu no iha Timor-Leste, Domingu (10/04/2022), selebra misa Jesus Nia glória liuhusi tradisaun Domingu-ramus.

(more…)

Kontinua Le'e

Baucau

Ramos-Horta Promete iha Gariuai, Servisu ho Governu Tau Subsídiu ba Agrikultór sira

Published

on

Hatutan.com, (09 Abril 2022), Baucau-Kandidatu Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, liu husi kampaña ho tipu door to door iha suku Gariuai, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau,  promete uainhira eleitu ba PR sei servisu maka’as ho órgaun ezekutivu atu tau subsídiu iha setór agrikultura hodi hasae produsaun iha rai laran.

(more…)

Kontinua Le'e

Trending