Connect with us
Pakote Ahi

Baucau

Dom Basílio, Aman no Bibi-Atan Di’ak

Published

on

Hatutan.com, (01 Novembru 2021), Baucau—Iha tinan 24 nia laran (19 Maiu 1997-2021) nu’udar Bispu Dioseze Baucau, Saudozu Dom Basílio do Nascimento, hatudu duni ba Sarani Dioseze Baucau nu’udar aman no bibi-atan di’ak hodi hein nia bibi-sira to’o nia husik-iis iha loron 30 fulan-Outubru liubá iha Ospitál Nasional Guido Valadares Díli (HNGV).

Notísia iha Relasaun : Sarani Baucau Simu Dom Basílio ho Prosisaun no Matan-Been

Lia hirak ne’e hato’o hosi Arsebispu Arkidioseze Metropolitanu Díli, Dom Virgílio da Silva do Carmo, SDB, liuhosi nia omilia ba misa abertura ba korpu prezenteccccccc Saudozu Dom Basílio nian iha Igreja Dioseze Baucau, Segunda loro-kraik  (01/11/2021).

Advertisement

Iha sarani rihun Dioseze Baucau nia oin, Dom Virgílio hato’o nia sentidu kondolénsia ba sarani Dioseze Baucau hotu ho momentu susar ida-ne’e tanba lakon duni aman no bibi-atan di’ak Dom Basílio do Nascimento.

“Loos duni bainhira ita hanoin kona-bá notísia Dom Basílio nia mate halo ita hotu hakfodak. Sarani Baucau hakfodak tanba nia la’o ba mai hela no derrepente ita rona nia laiha ona no bainhira nia mate, entre ita fiar no  la fiar. Ita hakfodak ba akontesimentu ida-ne’e.

Nia mate, loos duni, halo ita laran susar tanba ita sente lakon, lakon ida ne’e no ita lori no sente tebetebes iha ita nia fuan, liuliu sarani no kleru tomak Dioseze Baucau nian,” Dom Virgílio hateten.

Maske ho sentimentu ida-ne’e, ohin, Dom Basílio nia isin-mate to’o iha  nia dioseze no reprezenta sarani Dioseze Díli, Dom Virgílio  hato’o agradesimentu ba sarani Dioseze Baucau ne’ebé fó biban Dom Basílio horik netik ho sarani Dioseze Díli iha loron balun nia laran.

Hanoin ita selebra loron Santo sira nian, 01 Novembru, tinan ne’e, maske ita-nia todan no lakon ita-nia aman Dom Basílio, maibé leitura sira ne’ebé ita rona bele fó laran-metin uitoan ba ita sarani sira.  

Advertisement

Aban, 02 Novembru, sei selebra loron matebian sira nian, Dom Virgílio tenik, ..iha Salmo iha fraze oan ida dehan, Se maka bele sa’e ba Nai Nia foto, se maka sa’e ba Nai Nia Sirin Santu, maka hirak  ne’ebé halo tuir loos Maromak nia hakarak, laran moos no laiha ipokrizia.

Papa João Paulo II bainhira nia sei papa agora santu nia dehan ba joven sira, “maluk doben sira santa kreda ohin haree ba imi fiar no atensaun atu imi sai rahun di’ak ba povu.  Ksolok ba imi se imi haka’as an lao iha dalan ida-ne’e. ita buka manan ksolok ne’ebé loos. “

Ida-ne’e konvite ida mai sarani atu manan fuan no haka’as-an liután atu la’o. ida ne’e maka durante tinan 25 nia laran iha Dom Basílio nia figura iha sarani Dioseze Baucau nia-leet.

“Aman di’ak maka lia-fuan ida ne’ebé ha’u simu mensajen hosi ema hotu iha li’ur no rai-laran kona-bá Dom Basílio  nia mate. nia ema ida ne’ebé riku tebetebes no kualidade umana no espiritualidade ida boot tebes. ita Baucau-oan haree durante ne’e Dom Basilio hatudu buat di’ak barak ba ita, iha nia simplisidade vida,” Dom Virgílio tenik.

Dom Virgílio hatutan, aman hanesan bibi-atan di’ak buka nia bibi sira iha Dioseze Baucau ne’e mota-kuak ida ne’ebé maka Dom Basílio la tama.  “Ha’u hanoin nia ba hotu, nia hatudu nia aman laran di’ak buka nia bibi sira, hatene nia bibi sira no ita hotu goja uitoan kontaktu ho nia sempre la haluha ita.”

Advertisement

“Manifesta nia atensaun aman ida, bibi atan ida ne’ebé hatene ita. la’ós de’it hatene ita bainhira ita hamnasa, liuliu bainhira nia haree katak ita laiha korajen nia preokupa no nia rasik haluha nia aan. Nia hatudu nia preokupasaun boot ba ema liu fali nia aan,” tenik Dom Virgílio.

Dom Basílio Partilla Nia Ksolok To’o Nia Moris Ikus

Dom Virgílio fó  sasin mós katak Dom Basílio nia ksolok nia partilla to’o nia moris ikus  nian iha Suai.

Nia hateten, iha kalan atakasaun sira lori tiha ba ospitál, Dom Basílio sei goja tan sira dehan, “imi hanoin ha’u mate ona ka?”. Bainhira Dom Basílio to’o iha Díli tuun husi aviaun Amu Leandro hein hela nia sei hamnasa no foti liman ba Amu Leandro, infelizmente kuandu to’o iha ospitál Amu Julio dehan, Dom Basílio laiha tiha ona.

Ksolok ne’ebé  Dom Basílio manifesta ne’e, tuir Dom Virgílio hatudu nia la preokupa ho nia an, maibé nia hakarak ema hotu hamnasa, kontente no haksolok. Nia matek ho kontente nia la’ós mate, maibé haree hanesan nia dukur hela.

Advertisement

Jornalista : Francisco Belo Simões  

 

Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baucau

Komunidade Uma-Kain 60 iha Uma-Ana-Iku Triste ho Atitude Autoridade BTL,E.P Baucau Tesi-Kotu Kanu Distribuisaun Bee-Moos bá Sira

Published

on

Hatutan.com, (23 Janeiru 2024), Baucau-Komunidade uma-kain 60 ne’ebé horik iha área Uma-Ana-Iku, Suku Bahu, Postu Administrativu Baucau Vila, Munisípiu Baucau, lamenta no triste ho atitude Diretora Bee Timor-Leste, Empreza Publika (BTL,E.P) Munisípiu Baucau, ne’ebé ho ‘arrogánsia’ tesi-kotu kanu distribuisaun bee-moos bá sira-nia horik fatin, Segunda (22/01/2024).

(more…)

Kontinua Le'e

Baucau

MS Kontinua Implementa Servisu Integradu Saúde Iha Baucau

Published

on

Hatutan.com (24 Novembru 2023), Baucau—Ministeriu Saúde (MS) liu hosi programa servisu integradu saúde kontinua koordena ho liña sektorais iha sentru saúde sia (9)  iha munisipu Baucau.

(more…)

Kontinua Le'e

Baucau

Sentru Saúde Quelicai Enfrenta Problema Barak-liu

Published

on

Hatutan.com (24 Novembru 2023), Baucau— Sentru Saúde iha Postu Admistrativu Quelicai, munisípiu Baucau enfrenta problema barak liu.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending