Connect with us
Pakote Ahi

Bobonaro

Udan Sobu Infraestrutura iha Postu Fronteira Batugade

Published

on

Hatutan.com, (25 Fevereiru 2023), Bobonaro—Udan ho intensidade forte ne’ebé akontese iha Munisípiu Bobonaro no fatin seluk tan iha Sesta kalan (24/2/2023),  rezulta infraestrutura prinsipál balun naksobu ka at.  

Lee Mós : Layanan Transportasi Rute Dili-Kupang Menunggu Dua Armada Babadok Express

Infraestrutura iha Postu fronteira Batugade naksobu tanba udan ho intensidade forte, Sesta kalan (24/02/2023). Foto/Hatutan.com

Estrada no ezgotu no drenajen balun naksobu iha  postu fronteira Batugade, Postu Administrativu Balibo, Munisípiu Bobonaro, tanba la bele aguenta udan ho intensidade forte no aumenta ho mota-boot.  

Tuir observasaun Hatutan.com nian iha terrenu postu integradu fronteira Batugade nota katak udan ho intensidade fraku too forte iha kalan ne’e rezulta mota-boot hodi sobu ezgotu no drenajen balun no sobu mós moru protesaun balun iha mota ninin.

Advertisement

Espasu balun ka  paving (trotoár) ne’ebé Governu Timor-Leste konstrui hodi fasilita abitante sira la’o ain hosi odamatan boot postu fronteira Batugade nian atu la’o bá área fronteira Motain, Indonézia nian, naksobu.  Nune’e mós espasu balun iha parajen fatin ka iha merkadu tradisionál  iha postu fronteira refere mós at.

Tuir observasaun mós hatudu katak bee-nalihun lho livre tama estrada laran no moru protesaun iha mota entre Timor-Leste ho Repúblika Indonézia nian iha potensia  monu ka kotu bainhira udan ho intensidade  forte iha futuru.

Iha ponte leten, bee-nalihun maka’as no daudaun ne’e intensidade bee komesa tuun ona, maibé husik hela tahu maka’as iha estrada laran no ponte leten.

Infraestrutura iha Postu fronteira Batugade naksobu tanba udan ho intensidade forte, Sesta kalan (24/02/2023). Foto/Hatutan.com

Kondisaun infraestrutura Postu Integradu no Merkadu Tradisionál iha Fronteira Batugade ne’e Governu investe no konstrui ho orsamentu boot  no inaugura iha  loron 04 fulan-Fevereiru 2022.

Postu integradu no merkadu tradisionál  Batugade ne’e inaugura hosi Prezidente Repúblika  (tempu ne’ebá), José Ramos-Horta, Primeiru-Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão, Ministru Turizmu Komérsiu no Indústria, Gil Alves (matebian) no Vise Ministru Finansa, Rui Manuel Hanjam.

Postu integradu no merkadu tradisionál ne’e marka progresu no melloria ho valór ne’ebé aas tebetebes liu-liu kona-bá efisiénsia kontrolu iha fronteira ne’ebé bele hakoak liña ministriál no instituisaun sira hotu atu asegura servisu atendimentu ida ne’ebé di’ak liu iha fronteira.

Advertisement

Postu integradu sira ne’e sei permiti turista no komersiante sira sai-tama iha prosesu formál, tama no sai iha país, iha ambiente ida ne’ebé amigável no modernu no mós transmiti imajen boasvinda bá ema hotu ne’ebé atravesa fronteira Timor-Leste.

Jornalista Estajiáriu : Lazaro Pereira Quefi

 

Advertisement
Kontinua Le'e
Advertisement
Hakarak Hato'o Komentariu?

Husik Hela Komentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bobonaro

Rekonsiliasaun Nu’udár Prossesu Rekoñesimentu Sala Iha Pasadu

Published

on

Hatutan.com, (19 Novembru 2023), Bobonaro—Festivál Fronteira 2023 iha Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro konklui ona iha Sábadu (18/11/2023).

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Problema iha BoQ, Reabilita Estrada Urbana Maliana Muda bá 2024

Published

on

Hatutan.com, (18 Novembru 2023), Bobonaro-Ministériu Obras Públikas (MOP) muda projetu reabilitasaun estrada urbana Postu Administrativu Maliana Vila, Munisípiu Bobonaro  bá tinan 2024.

(more…)

Kontinua Le'e

Bobonaro

Horta Sei Ko’alia ho Xanana Taka Totál Kanek Sira ’75-99′

Published

on

Hatutan.com, (16 Novembru 2023), Bobonaro-Prezidente Repúblika (PR), José Ramos-Horta, sei ko’alia ho Primeiru-Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, atu taka totál kanek sira mak akontese iha 1974-1975 to’o 1999.

(more…)

Kontinua Le'e
Advertisement

Trending